Programy wyborcze komitetów

Programy wyborcze komitetów wystawiających kandydatów do rady miasta i gminy Góra Kalwaria.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Bezpieczeństwo Publiczne:

– współpraca z policją w celu zwiększenia patroli policji w miejscach najbardziej niebezpiecznych na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria, w których zgodnie ze statystykami najczęściej dochodzi do przestępstw (np. kwartał zabudowy pomiędzy ulicami Pijarską, ks. Zygmunta Sajny, Strażacką i Piłsudskiego).

– aktywizacja działań Straży Miejskiej na rzecz mieszkańców (częstsze patrole Straży Miejskiej na terenie miasta).

– usprawnienie sytemu przepływu informacji o sytuacjach kryzysowych (np. poprzez poszerzenie istniejących możliwości dotarcia do mieszkańca z informacją o sytuacji kryzysowej drogą telefoniczną i sms-ową).

Edukacja:

– inwestycje w edukację poprzez rozbudowę sytemu infrastruktury szkolnej (budowa bądź przebudowa boisk piłkarskich, urządzeń sportowych oraz przyszkolnych placów zabaw).

– dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych umożliwiających dzieciom i młodzieży kształcenie własnych umiejętności i talentów (np. poprzez dofinansowanie miejskiego ogniska muzycznego, lokalnych zespołów muzycznych).

– wprowadzenie w placówkach szkolnych podległych gminie dodatkowych godzin lekcyjnych poświęconych historii Góry Kalwarii (cykl prezentacji Góra Kalwaria – nasza mała ojczyzna realizowanych w szkołach przez pracownika gminnego Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej lub pracownika wydziału promocji urzędu miasta i gminy).

Komunikacja:

– działania na rzecz rozpoczęcia budowy drugiej części obwodnicy Góry Kalwarii (odcinek Rybie-Moczydłów) oraz rozbudowy przeprawy drogowej na Wiśle celem dostosowania jej do parametrów nowobudowanej obwodnicy.

– działania zmierzające do usprawnienia komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria podejmowane w ramach konsultacji z mieszkańcami (dostosowanie rozkładów jazdy autobusów i busów obsługujących linie ZTM w Warszawie do potrzeb mieszkańców i pasażerów na wniosek Urzędu Miasta i Gminy).

– usprawnienie dowozu mieszkańców Góry Kalwarii z oraz do stacji kolejowej PKP znajdującej się przy ulicy Skierniewickiej.

Sport i rekreacja:

– zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej znajdującej się na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria (m.in. poprzez wprowadzenie atrakcyjnych taryf cenowych za wstęp do miejskiej pływalni oraz hali sportowej przy ulicy Białka 7 przeznaczonych dla mieszkańców miasta i gminy).

– budowa na terenie miasta i gminy sytemu tzw. siłowni sportowych na świeżym powietrzu (czynnych całodobowo).

– przeniesienie placu zabaw znajdującego się przy ulicy Dominikańskiej w miejsce niezagrażające zdrowiu i życiu dzieci i młodzieży.

Przyjazny urząd:

– utrzymanie w Urzędzie Miasta i Gminy filii wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie umożliwiającego szybką i sprawną rejestrację samochodu.

– zmiana pracy niektórych kluczowych wydziałów w Urzędzie Miasta i Gminy w celu umożliwienia mieszkańcom załatwienia konkretnej sprawy np. po powrocie z pracy bez konieczności zwalniania się.

– budowa e-urzędu umożliwiającego petentowi załatwienie części spraw bez wychodzenia z domu.

– weryfikacja części dotychczasowych pracowników urzędu pod kątem ich kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania określonej pracy (w związku ze skargami części mieszkańców na niekompetencje urzędników urzędu Miasta i Gminy).

Polityka historyczna:

– promocja historii miasta oraz jego dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców i turystów zarówno krajowych jak i zagranicznych (zwiększenie nakładów na turystykę i promocję miasta Góra Kalwaria nazywanego „perłą południowego Mazowsza” oraz na wydawnictwa promujące region jak przewodniki, broszury informacyjne itp.).

– zamontowanie na jeden ze ścian historycznego budynku ratusza miejskiego tablicy poświęconej żołnierzom Armii Krajowej działającym w rejonie Góry Kalwarii na miejscu dawnej tablicy poświęconej poległym oficerom Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

– odnowienie kopca i głazu upamiętniającego wizytę marszałka Józefa Piłsudskiego, 3 sierpnia 1921 roku w Górze Kalwarii i stworzenie w najbliższym otoczeniu parku kulturowego poświęconego dziejom zwycięstwa Polaków nad bolszewikami, 15 sierpnia 1920 roku.

– powrót do tradycji organizowania centralnych uroczystości patriotycznych (15 sierpnia każdego roku) przed wspomnianym wyżej kopcem marszałka Józefa Piłsudskiego.

– budowa pomnika w Górze Kalwarii św. Stanisława Papczyńskiego.

Rodzina:

– rozbudowa i promocja Karty Dużej Rodziny umożliwiającej rodzinom wielodzietnym bezpłatne korzystanie z bogatej oferty kulturalno-sportowej na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria oraz uprawniającej do zniżek w prywatnych lokalach gastronomicznych, sklepach, kawiarniach itp.

– usprawnienie na poziomie gminnym programu 500+ (szybsze wydawanie decyzji, większa dostępność urzędników pracujących również w godzinach atrakcyjnych dla petentów).

Rozwój:

– podjęcie pracy na stworzeniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Góry Kalwarii (np. na terenie dawnej fabryki „Hortex”).

– działania mające na celu utworzenie w Górze Kalwarii nowych miejsc pracy poprzez odpowiednie zachęty dla inwestorów zainteresowanych np. budową na południe od Warszawy dużych fabryk.

– wykorzystanie faktu poprawienia się na terenie miasta i gminy lokalnej infrastruktury drogowej oraz faktu kluczowego położenia miasta na przecięciu trasy Zachód-Wschód – Grójec – Mińsk Mazowiecki – Białoruś dla stworzenia w mieście centrum logistycznego (na wzór centrów znajdujących się w okolicach Rawy Mazowieckiej)

– wykorzystanie naturalnych atutów Góry Kalwarii (bliskości stolicy, znakomitego położenia nad Wisłą) dla działań mających na celu przekształcenie miasta w lokalne centrum turystyczne stanowiące cel kilkudniowych wycieczek dla turystów z Francji, Włoch, Niemiec odwiedzających Górę Kalwarię przy okazji odwiedzin Warszawy.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI

Rozwój Gminy – nowe rozwiązania = większe możliwości.

− kontynuacja analiz planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców

− działania na rzecz rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych

− współpraca i wsparcie dla organizacji pozarządowych

− dalsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie inwestycji gminnych w bieżącej perspektywie unijnej

− kontynuacja rozbudowy linii komunikacyjnych na ternie miasta i gminy

− budowa nowego targowiska miejskiego

− optymalizacja wydatków publicznych.

Bezpieczne Miasto i Gmina – bezpieczeństwo mieszkańców wartością najwyższą.

− dalsza rozbudowa monitoringu w mieście i gminie

− prowadzenie działań w zakresie: profilaktyki antynarkotykowej i antyalkoholowej

− dalsze wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, WOPR-u i Policji poprzez: budowę nowej strażnicy w Górze Kalwarii oraz zakup nowych samochodów bojowych dla jednostek;

− kontynuacja działań minimalizujących zagrożenia powodziowe w gminie, poprzez kontynuację przebudowy wałów wiślanych

− dążenie do kontynuowania rozbudowy drogi krajowej nr 79

− współpraca z samorządami sąsiednich gmin, dotycząca budowy nowego mostu na Wiśle wg planu Rządowego, przy wsparciu finansowym budżetu Państwa

− rozwiązywanie problemów smogu w mieście i na wsi

− kontynuacja modernizacja dróg lokalnych

Wizerunek miasta i wsi – wizytówką gminy.

− zachęcanie właścicieli budynków objętych strefą konserwatorską, do udziału w programie pomocy publicznej w zakresie remontów budynków

− kontynuacja rewitalizacji centrum miasta

− dalsza realizacja koncepcji „zielonego miasta”, poprzez dalszą renowację: skwerów, trawników, kwietników oraz pozostałej zieleni miejskiej

− modernizacja i dalsza rozbudowa infrastruktury technicznej m.in. sieci wodnokanalizacyjnej i deszczowej oraz nawierzchni dróg i chodników

− współpraca z radami sołeckimi, wspólnotami mieszkaniowymi w dążeniu do poprawy wizerunku gminy

Edukacja – bezpieczeństwo, jakość kształcenia, dostępność, atrakcyjność.

− rozszerzenie oferty dla dzieci najmłodszych (żłobki i przedszkola)

− dalszy rozwój i modernizacja obiektów placówek oświatowych – kontynuacja prac mających na celu rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górze Kalwarii oraz Szkół w Czersku i Kątach;

− zapewnienie wszechstronnej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży

− dalsza poprawa bazy sportowej w szkołach, budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czaplinku oraz budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Coniewie

− rozszerzenie zakresu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych m.in. dzięki pozyskiwanym środkom z Unii Europejskiej

− objęcie pomocą dzieci z różnymi dysfunkcjami

Ochrona środowiska i rolnictwo – Gmina czysta i przyjazna środowisku naturalnemu.

− zapewnienie rolnikom merytorycznej pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych

− promowanie czystych i bezpiecznych gospodarstw

− dalsze wsparcie działań mających na celu modernizacje istniejących systemów melioracyjnych oraz rowów odwadniających poprzez dofinansowanie Spółki Wodnej

− rozbudowa sieci kanalizacyjnej

− kontynuacja modernizacji stacji uzdatniania wody

− uruchomienie programu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków

− dalsze wsparcie programy wymiany źródeł ciepła

− likwidacja dzikich wysypisk śmieci

− kontynuacja programu usuwania azbestu

− kontynuacja działań mających na celu rozwój sieci gazowniczej

Kultura, sport i turystyka.

− doposażenie obiektów ośrodka kultury

− organizacja imprez kulturalnych promujących walory historyczne gminy

− wsparcie finansowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej

− organizacja imprez i zawodów sportowych z wykorzystaniem hali widowiskowo-sportowej

− modernizacja obiektów stadionu miejskiego w Górze Kalwarii

− propagowanie i organizacja aktywnych form wypoczynku

− kontynuowanie zagospodarowania skarpy i terenów nadwiślańskich, jako miejsca wypoczynku i rekreacji

− zwiększenie oferty eksponującej zabytki Góry Kalwarii i Czerska

− podjęcie działań mających na celu umiejscowienie Szkuty Czerskiej po konserwacji w dolinie Czerska.

Nieruchomości komunalne.

− ciągłe działania w zakresie remontów i modernizacji budynków komunalnych

− umożliwienie wykupu mieszkań komunalnych przez obecnych najemców

− rozszerzenie oferty mieszkaniowej poprzez budowę lokali socjalnych i komunalnych

− uregulowanie własności nieruchomości użytkowanych przez gminę

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

− rozszerzenie zakresu i dbałość o właściwe standardy usług medycznych

− zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów oraz usług rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta i wsi

− wsparcie finansowe przy zakupie sprzętu medycznego

− promowanie zdrowego stylu życia

− kontynuacja udzielania pomocy i wsparcia rodzin wielodzietnych

− przeciwdziałanie patologiom społecznych

− dalsze wspieranie działalności organizacji zrzeszających emerytów i rencistów oraz osoby niepełnosprawne

− wspieranie rodzin

Samorządność – urząd dla mieszkańców.

− transparentność działań urzędu

− profesjonalna i sprawna obsługa, przyjazna dla interesantów

− umożliwienie załatwiania spraw poprzez Internet (e-Urząd)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GÓRY

Infrastruktura

– rozbudowa sieci dróg – kontynuacja rozpoczętych inwestycji, sukcesywna modernizacja kolejnych ulic, budowa nowych oraz parkingów

– odnowa przestrzeni miejskiej oraz zagospodarowanie terenów zielonych

– racjonalizacja inwestycji i dostosowanie ich do bieżących potrzeb Mieszkańców

– konsultacje społeczne z mieszkańcami, liderami opinii i przedsiębiorcami w celu wyłonienia priorytetowych zadań

– zwiększenie roli sołtysów w życiu gminy. Ścisła współpraca z sołectwami w zakresie poprawy infrastruktury wsi

– poprawa infrastruktury ciepłowniczej (etapowa gazyfikacja Miasta i Gminy) oraz sieci wodno-kanalizacyjnej

– program antysmogowy, wykorzystanie możliwości Programu Priorytetowego Czyste Powietrze!

Bezpieczeństwo

– poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców sąsiadujących z ośrodkiem dla uchodźców w Lininie

– poprawa oświetlenia ulic, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych

Kwestie społeczne

– wsparcie tworzenie nowych miejsc pracy i zapobieganie emigracji młodzieży z naszej gminy

– wsparcie zdrowia i rozwoju seniorów, włączenie ich do zarządzania gminą i korzystanie z ich doświadczeń

Promocja

– stała współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi w kreowaniu wizerunku Gminy, tworzenie wspólnych programów promocyjnych

– promocja lokalnych przedsiębiorstw, pomoc w stworzeniu przyjaznych warunków dla ich rozwoju, programy pozyskiwania grantów unijnych

– wykorzystanie położenia gminy i jej walorów do rozwoju turystyki (agroturystyka, kajakarstwo, turystyka rowerowa i piesza), w tym rozwój połączeń komunikacyjnych z Warszawą, promocja wydarzeń związanych z Wisłą, podniesienie rangi Zamku w Czersku wśród okolicznych zabytków

– społeczna energia – stawiam na trwałą zmianę w sposobie wykorzystania potencjału społeczeństwa obywatelskiego (wsparcie inicjatyw obywatelskich

Finanse

– sprawny urząd – wprowadzenie współczesnych standardów jakości obsługi klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Program Mierzymy Wysoko

– skracanie dystansu rozwojowego pomiędzy Górą Kalwarią, a gminami ościennymi

– priorytet – maksymalizacja dochodów

– proste zasady rozwoju i poprawa otoczenia biznesowego – stworzenie dobrego klimatu dla inwestorów, niwelowanie barier między administracją, a biznesem

– transparentność pracy urzędu. Poszanowanie pieniędzy podatników poprzez zwiększenie jawności wydatków gminy oraz realne budżety inwestycji

– zwiększenie udziału sektora MŚP w przetargach ogłaszanych przez gminę

Edukacja

– poprawa bazy edukacyjnej

– zwiększenie dostępu do edukacji dzieci, młodzieży i seniorów

– wzmacnianie więzi między rodzicami, a szkołą

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA – NASZ POWIAT

– Dążenie do zrównoważonego rozwoju naszej gminy dzięki maksymalnemu wykorzystaniu funduszy unii europejskich

– Wspieranie przedsiębiorczości przez stwarzanie dogodnych warunków do prowadzenia działalności oraz powstawania nowych miejsc pracy

– Wspieranie rozwoju placówek oświatowych, stworzenie uczniom niepełnosprawnym warunków do kształcenia na każdym poziomie nauczania, dbanie o rozbudowę placów zabaw jako miejsc bezpiecznego wypoczynku dla dzieci

– Dbanie o systematyczne remontowanie i budowanie kolejnych odcinków dróg, chodników, ścieżek rowerowych

– Dążenie do rozwoju infrastruktury komunikacyjnej we współpracy z powiatem

– Wspieranie najuboższych mieszkańców gminy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

– Wspieranie inicjatywy mieszkańców oraz rozwiązywanie problemów związanych z niepełnosprawnością i zanieczyszczeniem powietrza

– Dbanie o rozwój życia kulturalnego i sportowego poprzez wspieranie działalności Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówek oświatowych, stowarzyszeń

– Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez większą aktywizację Straży Miejskiej we współpracy z Policją

– Dążenie do przebudowy centrum miasta

– Zwracanie uwagi na codzienną czystość i estetykę miasta i gminy

– Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

– Dążenie do poprawy dostępności i jakości usług medycznych

– Podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zagospodarowania mienia powojskowego

– Promowanie gminy poprzez podkreślanie dziedzictwa historyczno – kulturowego, walorów turystycznych, produkty lokalne

– Dążenie do rozwoju infrastruktury turystycznej – odwróćmy miasto w stronę Wisły

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA KALWARIA

Edukacja

– Nauka na jedną zmianę, atrakcyjna oferta zajęć pozaszkolnych, nowe place zabaw

– Wybudujemy Centrum Edukacyjno-Sportowe: na terenie dawnego przedszkola przy ulicy Dominikańskiej powstanie nowe skrzydło szkoły podstawowej nr 2 wraz z zapleczem sportowym

– Stworzymy zakątek bezpiecznego malucha – na terenie byłych garaży wojskowych wybudujemy duży, nowoczesny, bezpieczny plac zabaw z miejscem dla młodzieży i seniorów

– Uruchomimy przedszkole przy szkole w Cendrowicach

– Zbudujemy salę sportową w Czaplinku

– Rozbudujemy szkoły w Czersku i Kątach

– Przygotujemy atrakcyjną ofertę zajęć podczas wakacji i ferii w mieście i we wsiach

Zdrowa i czysta Gmina

– Łatwiejszy dostęp do lekarzy, czysta woda w kranie

– Utworzymy punkt Nocnej Pomocy Lekarskiej, w którym na dyżurze obecny będzie lekarz internista oraz lekarz pediatra

– Zreformujemy system odbioru śmieci

– Mówimy zdecydowane NIE sortowni śmieci mającej powstać w Łubnej

– Utworzymy gminne laboratorium na bieżąco badające jakość wody w gminnej sieci wodociągowej i błyskawicznie reagujące na wszelkie zagrożenia

Wprowadzimy system zarządzania jakością produkcji wody

– Będziemy walczyć ze smogiem

– Wesprzemy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Bezpieczna Gmina

– Połączymy funkcjonujące w mieście i we wsiach kamery monitoringu w jeden system

– Zapewnimy stałą obserwację obrazu z kamer 24/h

Seniorzy

– Otworzymy domy spotkań dla seniorów – w pierwszej kolejności w Górze Kalwarii i Baniosze

– Powołamy Gminnego Pełnomocnika ds. Seniorów, aby skutecznie zajął się sprawami najstarszych mieszkańców

– Poszerzymy ofertę opieki zdrowotnej (większa liczba specjalistów, w tym – rehabilitantów)

Czas wolny

– Zmienimy wizerunek centrum miasta, a szczególnie rynku, gdzie m.in. powstanie nowoczesna fontanna

– Zagospodarujemy wieżę strażacką znajdującą się za kinem, w której powstanie punkt widokowy na dolinę Wisły

– Nad Wisłą wydzielimy strzeżoną plażę, a przy basenie zorganizujemy letnią plażę miejską

– Zmodernizujemy stadion miejski i zbudujemy przy nim tartanową bieżnię lekkoatletyczną

– Stworzymy szatnie dla klubu sportowego Orzeł Baniocha oraz zagospodarujemy teren na tzw. Dąbrówce

– Będziemy promować gminę mając na uwadze jej potencjał oraz lokalnych wytwórców

Aktywizacja Społeczności na terenach wiejskich

– Rozbudujemy lub zmodernizujemy place zabaw na terenach wiejskich

– Ożywimy remizy strażackie jako miejsca spotkań i wydarzeń kulturalnych

– Opracujemy skuteczny system wypłaty odszkodowań za szkody powstałe w rolnictwie, aby rolnicy szybko mogli otrzymać wsparcie

Komunikacja

– Zmienimy trasę linii 742 tak, aby mogli z niej korzystać także mieszkańcy osiedla przy ul. Skierniewickiej

– Wprowadzimy bezpłatne przejazdy liniami „L” dla mieszkańców zameldowanych i płacących podatki na terenie Gminy Góra Kalwaria

– Rozbudujemy system komunikacji wewnątrz gminy i zwiększymy liczbę połączeń autobusowych z Warszawą

– Zadbamy o to, by po zakończeniu budowy obwodnicy powstała ścieżka rowerowa wzdłuż ulic Pijarskiej i Dominikańskiej

– Połączymy Górę Kalwarię i Czersk z Warszawą ścieżką rowerową biegnącą wałem wiślanym

– Usprawnimy możliwości korzystania z pociągu linii Radom – Warszawa poprzez budowę parkingu w Czachówku lub w Górze Kalwarii

– Poprawimy stan dróg, zbudujemy nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH

– Budowa Portu Miejskiego spójnego z planem zagospodarowania dawnej Brzanki, utworzenie Plaży Miejskiej i otwartego naturalnego Kąpieliska Miejskiego bez chloru wraz z wygospodarowaniem terenów dla prywatnych inwestorów – fundusze z dotacji, inwestorów (PPP) i budżetu gminy

– Budowa nowoczesnej i bezpiecznej strzelnicy, bardzo atrakcyjnej w skali Mazowsza, bowiem o długości ponad 300m, na którą można pozyskać fundusze z MON, po porozumieniu się z powiatem

Wraz z zagospodarowaniem terenów nadwiślanych, budową strzelnicy i końcem budowy obwodnicy, zamieni to tę okolicę w swoistą „kopalnię złota” dla Góry Kalwarii. Uczyni teren atrakcyjnym dla inwestorów oraz turystów. Chęć skorzystania z portu bądź strzelnicy w Górze Kalwarii mogłaby stać się okazją dla przejezdnych do zwiedzenia i poznania naszego miasta z kilkusetletnią historią.

– Restrukturyzacja ZGK – będziemy wywierać nacisk, aby nastąpiły zmiany kadrowe, by mieszkańców zaczęto traktować z szacunkiem i troską o ich zdrowie; będziemy wspierać projekty mające na celu polepszenie jakości świadczonych usług

– Budowa sieci dróg rowerowych na obszarze gminy oraz ścieżki dwukierunkowej z Góry Kalwarii do Warszawy, wałem – w ramach dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych

– Zwalczanie smogu poprzez zapewnienie 80-90% dotacji gminnej oraz z NFOŚiGW do elektrofiltrów na kominy, które oczyszczają do 90% cząstek stałych ze spalin paliwa stałego

– Położenie nacisku na pozyskiwanie dofinansowań na budowy i remonty dróg lokalnych z FDS

– Renowacja i rozbudowa stadionu miejskiego w celu przystosowania go na potrzeby organizowania częstszych i o szerszym spektrum imprez sportowych i kulturowych

– Zmiana godzin odbywania się posiedzeń Rady Miejskiej z g. 14:00 na 18:00, tak, aby każdy zainteresowany mieszkaniec miał możliwość dotarcia na obrady na czas

– Budowa toalet miejskich w trosce o higienę miasta

– Ułatwienie kontaktu między samorządem a mieszkańcami i inwestorami – stworzymy oficjalne internetowe forum, na którym mieszkańcy i radni mogliby porozumiewać się w przypadku jakichkolwiek pytań czy niepewności i propozycji, na którym publikowane by były streszczenia najważniejszych postanowień z posiedzeń Rady Miasta oraz ważne dla mieszkańców informacje.

Programy wyborcze zostały dostarczone przez Komitety Wyborcze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *