Programy wyborcze komitetów

Programy wyborcze komitetów wystawiających kandydatów do rady miasta i gminy Góra Kalwaria.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Bezpieczeństwo Publiczne:

– współpraca z policją w celu zwiększenia patroli policji w miejscach najbardziej niebezpiecznych na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria, w których zgodnie ze statystykami najczęściej dochodzi do przestępstw (np. kwartał zabudowy pomiędzy ulicami Pijarską, ks. Zygmunta Sajny, Strażacką i Piłsudskiego).

– aktywizacja działań Straży Miejskiej na rzecz mieszkańców (częstsze patrole Straży Miejskiej na terenie miasta).

– usprawnienie sytemu przepływu informacji o sytuacjach kryzysowych (np. poprzez poszerzenie istniejących możliwości dotarcia do mieszkańca z informacją o sytuacji kryzysowej drogą telefoniczną i sms-ową).

Edukacja:

– inwestycje w edukację poprzez rozbudowę sytemu infrastruktury szkolnej (budowa bądź przebudowa boisk piłkarskich, urządzeń sportowych oraz przyszkolnych placów zabaw).

– dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych umożliwiających dzieciom i młodzieży kształcenie własnych umiejętności i talentów (np. poprzez dofinansowanie miejskiego ogniska muzycznego, lokalnych zespołów muzycznych).

– wprowadzenie w placówkach szkolnych podległych gminie dodatkowych godzin lekcyjnych poświęconych historii Góry Kalwarii (cykl prezentacji Góra Kalwaria – nasza mała ojczyzna realizowanych w szkołach przez pracownika gminnego Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej lub pracownika wydziału promocji urzędu miasta i gminy).

Komunikacja:

– działania na rzecz rozpoczęcia budowy drugiej części obwodnicy Góry Kalwarii (odcinek Rybie-Moczydłów) oraz rozbudowy przeprawy drogowej na Wiśle celem dostosowania jej do parametrów nowobudowanej obwodnicy.

– działania zmierzające do usprawnienia komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria podejmowane w ramach konsultacji z mieszkańcami (dostosowanie rozkładów jazdy autobusów i busów obsługujących linie ZTM w Warszawie do potrzeb mieszkańców i pasażerów na wniosek Urzędu Miasta i Gminy).

– usprawnienie dowozu mieszkańców Góry Kalwarii z oraz do stacji kolejowej PKP znajdującej się przy ulicy Skierniewickiej.

Sport i rekreacja:

– zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej znajdującej się na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria (m.in. poprzez wprowadzenie atrakcyjnych taryf cenowych za wstęp do miejskiej pływalni oraz hali sportowej przy ulicy Białka 7 przeznaczonych dla mieszkańców miasta i gminy).

– budowa na terenie miasta i gminy sytemu tzw. siłowni sportowych na świeżym powietrzu (czynnych całodobowo).

– przeniesienie placu zabaw znajdującego się przy ulicy Dominikańskiej w miejsce niezagrażające zdrowiu i życiu dzieci i młodzieży.

Przyjazny urząd:

– utrzymanie w Urzędzie Miasta i Gminy filii wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie umożliwiającego szybką i sprawną rejestrację samochodu.

– zmiana pracy niektórych kluczowych wydziałów w Urzędzie Miasta i Gminy w celu umożliwienia mieszkańcom załatwienia konkretnej sprawy np. po powrocie z pracy bez konieczności zwalniania się.

– budowa e-urzędu umożliwiającego petentowi załatwienie części spraw bez wychodzenia z domu.

– weryfikacja części dotychczasowych pracowników urzędu pod kątem ich kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania określonej pracy (w związku ze skargami części mieszkańców na niekompetencje urzędników urzędu Miasta i Gminy).

Polityka historyczna:

– promocja historii miasta oraz jego dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców i turystów zarówno krajowych jak i zagranicznych (zwiększenie nakładów na turystykę i promocję miasta Góra Kalwaria nazywanego „perłą południowego Mazowsza” oraz na wydawnictwa promujące region jak przewodniki, broszury informacyjne itp.).

– zamontowanie na jeden ze ścian historycznego budynku ratusza miejskiego tablicy poświęconej żołnierzom Armii Krajowej działającym w rejonie Góry Kalwarii na miejscu dawnej tablicy poświęconej poległym oficerom Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

– odnowienie kopca i głazu upamiętniającego wizytę marszałka Józefa Piłsudskiego, 3 sierpnia 1921 roku w Górze Kalwarii i stworzenie w najbliższym otoczeniu parku kulturowego poświęconego dziejom zwycięstwa Polaków nad bolszewikami, 15 sierpnia 1920 roku.

– powrót do tradycji organizowania centralnych uroczystości patriotycznych (15 sierpnia każdego roku) przed wspomnianym wyżej kopcem marszałka Józefa Piłsudskiego.

– budowa pomnika w Górze Kalwarii św. Stanisława Papczyńskiego.

Rodzina:

– rozbudowa i promocja Karty Dużej Rodziny umożliwiającej rodzinom wielodzietnym bezpłatne korzystanie z bogatej oferty kulturalno-sportowej na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria oraz uprawniającej do zniżek w prywatnych lokalach gastronomicznych, sklepach, kawiarniach itp.

– usprawnienie na poziomie gminnym programu 500+ (szybsze wydawanie decyzji, większa dostępność urzędników pracujących również w godzinach atrakcyjnych dla petentów).

Rozwój:

– podjęcie pracy na stworzeniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Góry Kalwarii (np. na terenie dawnej fabryki „Hortex”).

– działania mające na celu utworzenie w Górze Kalwarii nowych miejsc pracy poprzez odpowiednie zachęty dla inwestorów zainteresowanych np. budową na południe od Warszawy dużych fabryk.

– wykorzystanie faktu poprawienia się na terenie miasta i gminy lokalnej infrastruktury drogowej oraz faktu kluczowego położenia miasta na przecięciu trasy Zachód-Wschód – Grójec – Mińsk Mazowiecki – Białoruś dla stworzenia w mieście centrum logistycznego (na wzór centrów znajdujących się w okolicach Rawy Mazowieckiej)

– wykorzystanie naturalnych atutów Góry Kalwarii (bliskości stolicy, znakomitego położenia nad Wisłą) dla działań mających na celu przekształcenie miasta w lokalne centrum turystyczne stanowiące cel kilkudniowych wycieczek dla turystów z Francji, Włoch, Niemiec odwiedzających Górę Kalwarię przy okazji odwiedzin Warszawy.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI

Rozwój Gminy – nowe rozwiązania = większe możliwości.

− kontynuacja analiz planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców

− działania na rzecz rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych

− współpraca i wsparcie dla organizacji pozarządowych

− dalsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie inwestycji gminnych w bieżącej perspektywie unijnej

− kontynuacja rozbudowy linii komunikacyjnych na ternie miasta i gminy

− budowa nowego targowiska miejskiego

− optymalizacja wydatków publicznych.

Bezpieczne Miasto i Gmina – bezpieczeństwo mieszkańców wartością najwyższą.

− dalsza rozbudowa monitoringu w mieście i gminie

− prowadzenie działań w zakresie: profilaktyki antynarkotykowej i antyalkoholowej

− dalsze wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, WOPR-u i Policji poprzez: budowę nowej strażnicy w Górze Kalwarii oraz zakup nowych samochodów bojowych dla jednostek;

− kontynuacja działań minimalizujących zagrożenia powodziowe w gminie, poprzez kontynuację przebudowy wałów wiślanych

− dążenie do kontynuowania rozbudowy drogi krajowej nr 79

− współpraca z samorządami sąsiednich gmin, dotycząca budowy nowego mostu na Wiśle wg planu Rządowego, przy wsparciu finansowym budżetu Państwa

− rozwiązywanie problemów smogu w mieście i na wsi

− kontynuacja modernizacja dróg lokalnych

Wizerunek miasta i wsi – wizytówką gminy.

− zachęcanie właścicieli budynków objętych strefą konserwatorską, do udziału w programie pomocy publicznej w zakresie remontów budynków

− kontynuacja rewitalizacji centrum miasta

− dalsza realizacja koncepcji „zielonego miasta”, poprzez dalszą renowację: skwerów, trawników, kwietników oraz pozostałej zieleni miejskiej

− modernizacja i dalsza rozbudowa infrastruktury technicznej m.in. sieci wodnokanalizacyjnej i deszczowej oraz nawierzchni dróg i chodników

− współpraca z radami sołeckimi, wspólnotami mieszkaniowymi w dążeniu do poprawy wizerunku gminy

Edukacja – bezpieczeństwo, jakość kształcenia, dostępność, atrakcyjność.

− rozszerzenie oferty dla dzieci najmłodszych (żłobki i przedszkola)

− dalszy rozwój i modernizacja obiektów placówek oświatowych – kontynuacja prac mających na celu rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górze Kalwarii oraz Szkół w Czersku i Kątach;

− zapewnienie wszechstronnej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży

− dalsza poprawa bazy sportowej w szkołach, budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czaplinku oraz budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Coniewie

− rozszerzenie zakresu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych m.in. dzięki pozyskiwanym środkom z Unii Europejskiej

− objęcie pomocą dzieci z różnymi dysfunkcjami

Ochrona środowiska i rolnictwo – Gmina czysta i przyjazna środowisku naturalnemu.

− zapewnienie rolnikom merytorycznej pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych

− promowanie czystych i bezpiecznych gospodarstw

− dalsze wsparcie działań mających na celu modernizacje istniejących systemów melioracyjnych oraz rowów odwadniających poprzez dofinansowanie Spółki Wodnej

− rozbudowa sieci kanalizacyjnej

− kontynuacja modernizacji stacji uzdatniania wody

− uruchomienie programu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków

− dalsze wsparcie programy wymiany źródeł ciepła

− likwidacja dzikich wysypisk śmieci

− kontynuacja programu usuwania azbestu

− kontynuacja działań mających na celu rozwój sieci gazowniczej

Kultura, sport i turystyka.

− doposażenie obiektów ośrodka kultury

− organizacja imprez kulturalnych promujących walory historyczne gminy

− wsparcie finansowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej

− organizacja imprez i zawodów sportowych z wykorzystaniem hali widowiskowo-sportowej

− modernizacja obiektów stadionu miejskiego w Górze Kalwarii

− propagowanie i organizacja aktywnych form wypoczynku

− kontynuowanie zagospodarowania skarpy i terenów nadwiślańskich, jako miejsca wypoczynku i rekreacji

− zwiększenie oferty eksponującej zabytki Góry Kalwarii i Czerska

− podjęcie działań mających na celu umiejscowienie Szkuty Czerskiej po konserwacji w dolinie Czerska.

Nieruchomości komunalne.

− ciągłe działania w zakresie remontów i modernizacji budynków komunalnych

− umożliwienie wykupu mieszkań komunalnych przez obecnych najemców

− rozszerzenie oferty mieszkaniowej poprzez budowę lokali socjalnych i komunalnych

− uregulowanie własności nieruchomości użytkowanych przez gminę

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

− rozszerzenie zakresu i dbałość o właściwe standardy usług medycznych

− zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów oraz usług rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta i wsi

− wsparcie finansowe przy zakupie sprzętu medycznego

− promowanie zdrowego stylu życia

− kontynuacja udzielania pomocy i wsparcia rodzin wielodzietnych

− przeciwdziałanie patologiom społecznych

− dalsze wspieranie działalności organizacji zrzeszających emerytów i rencistów oraz osoby niepełnosprawne

− wspieranie rodzin

Samorządność – urząd dla mieszkańców.

− transparentność działań urzędu

− profesjonalna i sprawna obsługa, przyjazna dla interesantów

− umożliwienie załatwiania spraw poprzez Internet (e-Urząd)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GÓRY

Infrastruktura

– rozbudowa sieci dróg – kontynuacja rozpoczętych inwestycji, sukcesywna modernizacja kolejnych ulic, budowa nowych oraz parkingów

– odnowa przestrzeni miejskiej oraz zagospodarowanie terenów zielonych

– racjonalizacja inwestycji i dostosowanie ich do bieżących potrzeb Mieszkańców

– konsultacje społeczne z mieszkańcami, liderami opinii i przedsiębiorcami w celu wyłonienia priorytetowych zadań

– zwiększenie roli sołtysów w życiu gminy. Ścisła współpraca z sołectwami w zakresie poprawy infrastruktury wsi

– poprawa infrastruktury ciepłowniczej (etapowa gazyfikacja Miasta i Gminy) oraz sieci wodno-kanalizacyjnej

– program antysmogowy, wykorzystanie możliwości Programu Priorytetowego Czyste Powietrze!

Bezpieczeństwo

– poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców sąsiadujących z ośrodkiem dla uchodźców w Lininie

– poprawa oświetlenia ulic, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych

Kwestie społeczne

– wsparcie tworzenie nowych miejsc pracy i zapobieganie emigracji młodzieży z naszej gminy

– wsparcie zdrowia i rozwoju seniorów, włączenie ich do zarządzania gminą i korzystanie z ich doświadczeń

Promocja

– stała współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi w kreowaniu wizerunku Gminy, tworzenie wspólnych programów promocyjnych

– promocja lokalnych przedsiębiorstw, pomoc w stworzeniu przyjaznych warunków dla ich rozwoju, programy pozyskiwania grantów unijnych

– wykorzystanie położenia gminy i jej walorów do rozwoju turystyki (agroturystyka, kajakarstwo, turystyka rowerowa i piesza), w tym rozwój połączeń komunikacyjnych z Warszawą, promocja wydarzeń związanych z Wisłą, podniesienie rangi Zamku w Czersku wśród okolicznych zabytków

– społeczna energia – stawiam na trwałą zmianę w sposobie wykorzystania potencjału społeczeństwa obywatelskiego (wsparcie inicjatyw obywatelskich

Finanse

– sprawny urząd – wprowadzenie współczesnych standardów jakości obsługi klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Program Mierzymy Wysoko

– skracanie dystansu rozwojowego pomiędzy Górą Kalwarią, a gminami ościennymi

– priorytet – maksymalizacja dochodów

– proste zasady rozwoju i poprawa otoczenia biznesowego – stworzenie dobrego klimatu dla inwestorów, niwelowanie barier między administracją, a biznesem

– transparentność pracy urzędu. Poszanowanie pieniędzy podatników poprzez zwiększenie jawności wydatków gminy oraz realne budżety inwestycji

– zwiększenie udziału sektora MŚP w przetargach ogłaszanych przez gminę

Edukacja

– poprawa bazy edukacyjnej

– zwiększenie dostępu do edukacji dzieci, młodzieży i seniorów

– wzmacnianie więzi między rodzicami, a szkołą

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA – NASZ POWIAT

– Dążenie do zrównoważonego rozwoju naszej gminy dzięki maksymalnemu wykorzystaniu funduszy unii europejskich

– Wspieranie przedsiębiorczości przez stwarzanie dogodnych warunków do prowadzenia działalności oraz powstawania nowych miejsc pracy

– Wspieranie rozwoju placówek oświatowych, stworzenie uczniom niepełnosprawnym warunków do kształcenia na każdym poziomie nauczania, dbanie o rozbudowę placów zabaw jako miejsc bezpiecznego wypoczynku dla dzieci

– Dbanie o systematyczne remontowanie i budowanie kolejnych odcinków dróg, chodników, ścieżek rowerowych

– Dążenie do rozwoju infrastruktury komunikacyjnej we współpracy z powiatem

– Wspieranie najuboższych mieszkańców gminy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

– Wspieranie inicjatywy mieszkańców oraz rozwiązywanie problemów związanych z niepełnosprawnością i zanieczyszczeniem powietrza

– Dbanie o rozwój życia kulturalnego i sportowego poprzez wspieranie działalności Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówek oświatowych, stowarzyszeń

– Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez większą aktywizację Straży Miejskiej we współpracy z Policją

– Dążenie do przebudowy centrum miasta

– Zwracanie uwagi na codzienną czystość i estetykę miasta i gminy

– Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

– Dążenie do poprawy dostępności i jakości usług medycznych

– Podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zagospodarowania mienia powojskowego

– Promowanie gminy poprzez podkreślanie dziedzictwa historyczno – kulturowego, walorów turystycznych, produkty lokalne

– Dążenie do rozwoju infrastruktury turystycznej – odwróćmy miasto w stronę Wisły

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA KALWARIA

Edukacja

– Nauka na jedną zmianę, atrakcyjna oferta zajęć pozaszkolnych, nowe place zabaw

– Wybudujemy Centrum Edukacyjno-Sportowe: na terenie dawnego przedszkola przy ulicy Dominikańskiej powstanie nowe skrzydło szkoły podstawowej nr 2 wraz z zapleczem sportowym

– Stworzymy zakątek bezpiecznego malucha – na terenie byłych garaży wojskowych wybudujemy duży, nowoczesny, bezpieczny plac zabaw z miejscem dla młodzieży i seniorów

– Uruchomimy przedszkole przy szkole w Cendrowicach

– Zbudujemy salę sportową w Czaplinku

– Rozbudujemy szkoły w Czersku i Kątach

– Przygotujemy atrakcyjną ofertę zajęć podczas wakacji i ferii w mieście i we wsiach

Zdrowa i czysta Gmina

– Łatwiejszy dostęp do lekarzy, czysta woda w kranie

– Utworzymy punkt Nocnej Pomocy Lekarskiej, w którym na dyżurze obecny będzie lekarz internista oraz lekarz pediatra

– Zreformujemy system odbioru śmieci

– Mówimy zdecydowane NIE sortowni śmieci mającej powstać w Łubnej

– Utworzymy gminne laboratorium na bieżąco badające jakość wody w gminnej sieci wodociągowej i błyskawicznie reagujące na wszelkie zagrożenia

Wprowadzimy system zarządzania jakością produkcji wody

– Będziemy walczyć ze smogiem

– Wesprzemy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Bezpieczna Gmina

– Połączymy funkcjonujące w mieście i we wsiach kamery monitoringu w jeden system

– Zapewnimy stałą obserwację obrazu z kamer 24/h

Seniorzy

– Otworzymy domy spotkań dla seniorów – w pierwszej kolejności w Górze Kalwarii i Baniosze

– Powołamy Gminnego Pełnomocnika ds. Seniorów, aby skutecznie zajął się sprawami najstarszych mieszkańców

– Poszerzymy ofertę opieki zdrowotnej (większa liczba specjalistów, w tym – rehabilitantów)

Czas wolny

– Zmienimy wizerunek centrum miasta, a szczególnie rynku, gdzie m.in. powstanie nowoczesna fontanna

– Zagospodarujemy wieżę strażacką znajdującą się za kinem, w której powstanie punkt widokowy na dolinę Wisły

– Nad Wisłą wydzielimy strzeżoną plażę, a przy basenie zorganizujemy letnią plażę miejską

– Zmodernizujemy stadion miejski i zbudujemy przy nim tartanową bieżnię lekkoatletyczną

– Stworzymy szatnie dla klubu sportowego Orzeł Baniocha oraz zagospodarujemy teren na tzw. Dąbrówce

– Będziemy promować gminę mając na uwadze jej potencjał oraz lokalnych wytwórców

Aktywizacja Społeczności na terenach wiejskich

– Rozbudujemy lub zmodernizujemy place zabaw na terenach wiejskich

– Ożywimy remizy strażackie jako miejsca spotkań i wydarzeń kulturalnych

– Opracujemy skuteczny system wypłaty odszkodowań za szkody powstałe w rolnictwie, aby rolnicy szybko mogli otrzymać wsparcie

Komunikacja

– Zmienimy trasę linii 742 tak, aby mogli z niej korzystać także mieszkańcy osiedla przy ul. Skierniewickiej

– Wprowadzimy bezpłatne przejazdy liniami „L” dla mieszkańców zameldowanych i płacących podatki na terenie Gminy Góra Kalwaria

– Rozbudujemy system komunikacji wewnątrz gminy i zwiększymy liczbę połączeń autobusowych z Warszawą

– Zadbamy o to, by po zakończeniu budowy obwodnicy powstała ścieżka rowerowa wzdłuż ulic Pijarskiej i Dominikańskiej

– Połączymy Górę Kalwarię i Czersk z Warszawą ścieżką rowerową biegnącą wałem wiślanym

– Usprawnimy możliwości korzystania z pociągu linii Radom – Warszawa poprzez budowę parkingu w Czachówku lub w Górze Kalwarii

– Poprawimy stan dróg, zbudujemy nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH

– Budowa Portu Miejskiego spójnego z planem zagospodarowania dawnej Brzanki, utworzenie Plaży Miejskiej i otwartego naturalnego Kąpieliska Miejskiego bez chloru wraz z wygospodarowaniem terenów dla prywatnych inwestorów – fundusze z dotacji, inwestorów (PPP) i budżetu gminy

– Budowa nowoczesnej i bezpiecznej strzelnicy, bardzo atrakcyjnej w skali Mazowsza, bowiem o długości ponad 300m, na którą można pozyskać fundusze z MON, po porozumieniu się z powiatem

Wraz z zagospodarowaniem terenów nadwiślanych, budową strzelnicy i końcem budowy obwodnicy, zamieni to tę okolicę w swoistą „kopalnię złota” dla Góry Kalwarii. Uczyni teren atrakcyjnym dla inwestorów oraz turystów. Chęć skorzystania z portu bądź strzelnicy w Górze Kalwarii mogłaby stać się okazją dla przejezdnych do zwiedzenia i poznania naszego miasta z kilkusetletnią historią.

– Restrukturyzacja ZGK – będziemy wywierać nacisk, aby nastąpiły zmiany kadrowe, by mieszkańców zaczęto traktować z szacunkiem i troską o ich zdrowie; będziemy wspierać projekty mające na celu polepszenie jakości świadczonych usług

– Budowa sieci dróg rowerowych na obszarze gminy oraz ścieżki dwukierunkowej z Góry Kalwarii do Warszawy, wałem – w ramach dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych

– Zwalczanie smogu poprzez zapewnienie 80-90% dotacji gminnej oraz z NFOŚiGW do elektrofiltrów na kominy, które oczyszczają do 90% cząstek stałych ze spalin paliwa stałego

– Położenie nacisku na pozyskiwanie dofinansowań na budowy i remonty dróg lokalnych z FDS

– Renowacja i rozbudowa stadionu miejskiego w celu przystosowania go na potrzeby organizowania częstszych i o szerszym spektrum imprez sportowych i kulturowych

– Zmiana godzin odbywania się posiedzeń Rady Miejskiej z g. 14:00 na 18:00, tak, aby każdy zainteresowany mieszkaniec miał możliwość dotarcia na obrady na czas

– Budowa toalet miejskich w trosce o higienę miasta

– Ułatwienie kontaktu między samorządem a mieszkańcami i inwestorami – stworzymy oficjalne internetowe forum, na którym mieszkańcy i radni mogliby porozumiewać się w przypadku jakichkolwiek pytań czy niepewności i propozycji, na którym publikowane by były streszczenia najważniejszych postanowień z posiedzeń Rady Miasta oraz ważne dla mieszkańców informacje.

Programy wyborcze zostały dostarczone przez Komitety Wyborcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *